Thông báo về việc cập nhật thông tin người dùng Ví điện tử Moca năm 2021

Tin tức | 13 Tháng Mười Hai, 2021

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày ngày 18 tháng 6 năm 2012

Căn cứ Điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán di động Moca

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch Vụ Moca (“Moca”) trân trọng thông báo tới người dùng về Chương trình cập nhật thông tin người dùng tại Moca năm 2021 như sau:

 1. Mục đích

 2. (i) Moca khuyến nghị người dùng cập nhật thông tin cá nhân ngay khi người dùng thay đổi thông tin. Việc này không chỉ giúp Moca phục vụ người dùng tốt hơn, mà còn giúp hạn chế tranh chấp quyền sở hữu tài khoản, giảm thiểu rủi ro tài khoản bị đánh cắp, chiếm đoạt.

  (ii) Tuân thủ quy định pháp luật Phòng chống rửa tiền về thường xuyên cập nhật thông tin người dùng.

 3. Phạm vi thông tin cần cập nhật:

 4. (i) Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

  (ii) Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

  Nếu bạn thay đổi một các thông tin đã đăng ký với Moca nêu trên, vui lòng cập nhật các thông tin này cho Moca theo các phương thức được nêu tại mục 4 dưới đây.

 5. Thời gian cập nhật: từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 30/12/2021.

 6. Lưu ý: Nếu bạn không có phản hồi cho Moca sau khi hết thời hạn này, chúng tôi hiểu rằng thông tin của bạn không có sự thay đổi trong năm 2021. Đồng thời, bất cứ thời điểm nào sau thời gian này, nếu bạn có thay đổi thông tin xác thực ví, bạn hoàn toàn có thể gửi thông tin thay đổi cho chúng tôi theo Phương thức cập nhật được đề cập ở phần tiếp theo.

 7. Phương thức cập nhật:

 8. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kyc.support@moca.vn, các thông tin bạn cần cung cấp cho Moca bao gồm:

  1. Tiêu đề email: <Số điện thoại của bạn> – <Họ và tên> – Cập nhật thông tin cá nhân Ví điện tử Moca.

  2. Nội dung email:

  3.      • Thông tin cá nhân đã được xác thực bởi Moca: Họ tên; Ngày sinh; Số CMND/CCCD/HC; Ngày cấp; nơi cấp;
        • Thông tin cá nhân đã có sự thay đổi và cần cập nhật: Số CMND/CCCD/HC; Ngày cấp; nơi cấp;
        • Đính kèm: (i) hình ảnh giấy tờ nhân thân mới (CMND/CCCD/HC) và (ii) ảnh chân dung của bạn

   Hoặc liên hệ Trung tâm trợ giúp của chúng tôi theo số điện thoại 028.7109.8588 để được hướng dẫn chi tiết.

   Moca trân trọng thông báo và chân thành cảm ơn.

————————————————————————————————————————————————————–

Notice on program of updating user information of Moca eWallet in 2021

Pursuant to the Law on Prevention Money Laundering No. 07/2012/QH13 promulgated by the National Assembly on June 18, 2012

Pursuant to Moca TERMS AND CONDITIONS

Moca Technology and Services Joint Stock Company (“Moca”) would like to inform users about the program of regular update Moca account information in 2021 as follows:

 1. Objective

 2. (i) Moca recommends that users update their personal information as soon as their information changes. This will not only help us serve you better, but also prevent disputes on account ownership, reduce the risk of accounts being stolen or used inappropriately.

  (ii) Comply with anti-money laundering laws on regularly updating Customer information.

 3. Scope of the program:

 4. (i) For individuals who are Vietnamese: Full name; date of birth; nationality; citizen identification number or identity card number or passport number, date of issue, place of issue;

  (ii) For individuals being foreigners: Full name; date of birth; nationality; Passport number, date of issue, place of issue.

  If you have a change of information registered with Moca above, please update Moca by the methods mentioned in item 3 below.

 5. Time of the program: From 15/12/2021 to end of 30/12/2021

 6. Note: if you do not have a response to Moca after this period expires, Moca understands that your information has not been changed in 2021. At any time, if you want to change your wallet credential, you can send information to us by the method mentioned in the next section.

 7. Update method:

 8. Please email us at kyc.support@moca.vn, the information you need to provide to Moca includes:

  1. Email subject: <Your phone number> – <Full name> – Update personal information Moca e-wallet.

  2. Email body:

  3.      • Personal information verified by Moca: Full name; Date of birth; ID number/CCCD/HC; issued date, issued place
        • Updated information: Passport Number; Date Range; issued date, issued place.
        • Attach photos: (i) Your new Passport and (ii) portrait photo

   Or contact our Help Center at phone number 028.7109.8588 for detailed instructions

   Regards,

   The Moca team

Thông tin tin tức khác