Điều khoản sử dụng dịch vụ dành cho Thương Nhân

———————————————————————————————————————————