[THÔNG BÁO] Dành cho người dùng Ví điện tử Moca

Uncategorized | 31 Tháng Một, 2024

Tiếp theo các thông báo vào ngày 23/12/2023, và 28/12/2023, Ví điện tử Moca của bạn đã bị ngưng hoạt động từ ngày 03/01/2024, vì chưa hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản ví điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN. Chúng tôi đã tiến hành thủ tục hoàn trả số dư Ví về tài khoản ngân hàng liên kết với Ví điện tử của bạn. Tuy nhiên chúng tôi rất tiếc làRất tiếc, quy trình này chưa thể hoàn tất do một trong những nguyên nhân sau đây:

  • Ngân hàng của bạn đang áp dụng hạn mức chuyển tiền tối thiểu; hoặc
  • Lỗi phát sinh từ tài khoản liên kết với Ví điện tử Moca; hoặc
  • Sự cố k thut phát sinh trong quá trình hoàn tin t ví Moca v tài khon ngân hàng liên kết Ví đin t Moca ca bn.

*Please scroll down for English version 

Như có thông tin đến bạn vào ngày 16/1/2024, hiện chúng tôi vẫn đang tích cực làm việc với các bên liên quan để khắc phục và hoàn tiền cho bạn trong thời gian sớm nhất. Để quá trình hoàn tiền diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn, bạn có thể cân nhắc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng khác của bạn tại đây. Moca sẽ ghi nhận, kiểm tra thông tin và tiến hành hoàn tiền theo quy trình. Dự kiến, bạn sẽ nhận được số dư về tài khoản ngân hàng trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông tin do bạn cung cấp được xác thực chính xác.

Trong trường hợp vì các lý do không mong muốn mà chúng tôi không thể hoàn trả số dư Ví về tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp, Moca sẽ thông báo đến bạn và tiếp tục phối hợp để hoàn tất việc hoàn tiền, bao gồm phương án chuyển đổi số dư của bạn thành các voucher ưu đãi dịch vụ Grab để bạn sử dụng nếu bạn có tài khoản trên ứng dụng Grab. 

Vui lòng liên hệ Trung tâm trợ giúp trong trường hợp bạn cần hỗ trợ hoặc có yêu khác về việc hoàn trả số dư.

Trân trọng.

Moca

——— 

Dear Moca users  

As per Circular 23/2019/TT-NHNN issued by the State Bank of Vietnam (SBV), all active e-wallets must be verified. Following the previous announcements on 23rd and 28th of December 2023, we’ve noticed that your Moca e-wallet currently hasn’t completed this mandatory verification. As of 3rd Jan 2024, your Moca e-wallet has been deactivated. We have tried to refund the remaining balance from your Moca e-wallet to the card/bank account linked with it. Unfortunately, this process has not been able to be completed, due to one of the following reasons:

  • Your bank is applying a minimum transfer limit; or
  • There are error(s) occurred from card/bank account linked with your Moca e-wallet; or
  • Technical problems arise during the refunding process. 

As per previous letters on 16th of Jan 2024, we are still actively working with relevant parties to fix and refund you as soon as possible. To make the refund process faster and more convenient, you can consider providing your other bank account information here. Moca will record, verify the information and proceed with the refund process. It is expected that you will receive the balance to your bank account within 7 working days from the date the information you provided is verified.

In cases where due to unexpected reasons, we cannot refund the remaining balance to your bank account provided above, Moca will notify and continue to work with you to complete the refund, including the option to convert your balance into Grab vouchers for your ease of spending if you have a Grab account. 

Please contact the Help center for further support or in case you request for refunding otherwise.

Thank you for your understanding,

Best regards.

Moca.

Thông tin tin tức khác