THÔNG CÁO CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG MOCA VÀ CẬP NHẬT PHÍ DỊCH VỤ

Tin tức | 12 Tháng Ba, 2024

*English below

Cập nhật ngày 12/03/2024

THÔNG CÁO CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG MOCA VÀ CẬP NHẬT PHÍ DỊCH VỤ

A. CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG MOCA

Điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán di động Moca được cập nhật và có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2024. Vui lòng xem chi tiết tại đây. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ thanh toán di động Moca của Quý Khách được xem là Qúy Khách đồng ý đối với các thay đổi đối với Các Điều Khoản Sử Dụng đã được điều chỉnh.

B. CẬP NHẬT BIỂU PHÍ DỊCH VỤ MOCA

Từ ngày 18/3/2024, Moca sẽ áp dụng Phí dịch vụ áp dụng cho giao dịch thanh toán bằng thẻ nước ngoài  (thẻ ngân hàng được phát hành bởi tổ chức phát hành thẻ ở nước ngoài) trên ứng dụng Grab.  Mức phí áp dụng là 4% (đã bao gồm thuế GTGT) tính trên số tiền thanh toán cuối cùng được hiển thị trên ứng dụng Grab (không bao gồm tiền tip). 

Theo đó, Biểu phí dịch vụ của Moca được cập nhật như sau:

    1. Đối với Người Dùng là Cá nhân:

1.1.  Dịch vụ Ví Moca: Miễn phí cho các giao dịch Nạp Ví, thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ trong nước, chuyển tiền giữa các Ví Moca, rút tiền từ Ví Moca về tài khoản thanh toán, trừ trường hợp Công Ty có thông báo khác tới Người Dùng từng thời kỳ.

1.2.  Dịch vụ thanh toán bằng Thẻ:

  •       Với các giao dịch thanh toán trong nước bằng Thẻ được phát hành bởi tổ chức phát hành thẻ nội địa: Miễn phí
  •       Với các giao dịch thanh toán trong nước bằng Thẻ được phát hành bởi tổ chức phát hành thẻ ở nước ngoài: 4% trên số tiền thanh toán cuối cùng (không bao gồm tiền tip) khi người dùng thanh toán dịch vụ Grab tại Việt Nam (gọi tắt là “Phí xử lý Thẻ nước ngoài”)

Phí xử lý Thẻ nước ngoài được áp dụng từ ngày 18 tháng 03 năm 2024. Phí xử lý Thẻ nước ngoài không áp dụng cho giao dịch được gắn với tài khoản Grab For Business.

    2. Đối với Người Dùng là Tổ chức:

2.2.  Việc sử dụng Dịch vụ bởi các đối tác của Công ty (“Đối tác”): Phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên trên tổng khoản phải thu bởi Đối tác được Moca xử lý theo mức được đồng ý bằng văn bản giữa Công Ty và Đối tác từng thời kỳ.

2.3. Việc sử dụng Dịch vụ (bao gồm cả Ví Moca cho Kinh doanh) của các bên là đối tác thương nhân, đối tác cung cấp dịch vụ vận tải của Công Ty TNHH Grab như được thông báo cho Công Ty bởi Công Ty TNHH Grab từng thời kỳ, cho các giao dịch thanh toán và chuyển tiền trong nước: miễn phí, trừ trường hợp Công Ty có thông báo khác tới Người Dùng từng thời kỳ bằng văn bản hoặc bằng email.

    3. Các loại phí nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

** Chi tiết về điều khoản sử dụng và biểu phí tại đây.

— # —

ANNOUNCEMENT UPDATING THE TERMS OF USE OF MOCA MOBILE PAYMENT SERVICE AND SERVICE FEES

A. UPDATE MOCA PAYMENT TERM AND CONDITION

Moca update Terms of Use of Moca Payment Service , applicable from 18th March 2024. Please access this link to read more. Your continued use of Moca Payment Service will be deemed to confirm your acceptance of the revised Terms of Use.

B. UPDATE SERVICE FEES

From the 18th of March 2024, Moca shall apply the Service fee applicable to  transactions on the Grab app  paid with foreign cards (bank cards issued by overseas card issuers) (“Foreign Payment Fee”). The Foreign Payment Fee is 4% (VAT included) on the final payment amount (excluding tips) for transactions on Grab App in Vietnam. 

Therefore, the Service fees of Moca are updated as below:

    1. For Individuals:

1.1. Use of Moca e-wallet: 

Free of charge for top-up, domestic payments in Vietnam, domestic transfer among Moca e-wallets (P2P), cash-out from Moca e-wallet to user’s bank account, unless otherwise notified by the Company to you from time to time, unless the Company notices you otherwise from time to time.

1.2. Payment by Card:

  • Domestic payments by Cards issued by domestic card issuers: free of charge.
  • Domestic payments by Cards issued by foreign card issuers: 4% on the final payment (excluding tip) for transactions made with foreign cards on Grab App in Vietnam (“Foreign Payment Fee”).

The Foreign Payment Fee is applicable from 18th March 2024. This fee is not applicable to transactions tagged to Grab For Business on Grab App. 

    2. For Corporates:

2.1. Use of the Service by the Company’s partners (“Partners”): Service fees will be calculated based on the total amount processed by Moca according to the level agreed in writing between the Company and the Partners from time to time.

2.2. Use of the Services (including Moca Wallet for Business) by parties who are merchant partners and transportation service providers of Grab Company Limited as notified to the Company by Grab Company Limited from time to time: for domestic payment and P2P transactions: free of charge, unless the Company notifies you otherwise from time to time.

    3. Service fees and charges mentioned above are exclusive of VAT.

Detail Terms of use and service fees here